ความสมบูรณ์ของ ใบสมัครงาน 90 %
90%
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 17 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 12,000
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าทีขาย
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
นูรุลอิสลาม
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ม.6
 • คณะวิชา : สังคม
 • สาขา : ภาษาไทย
 • เกรด : 3.4
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2560
 • ข้อมูลบริษัท : Marina
 • ตำแหน่งงาน : พ่อบ้าน
 • ระยะเวลา : เมษายน 2560 ถึง พฤษภาคม 2562
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : เกาะแก้ว.
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • อาหรับ / ระดับชำนาญ
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้