รองรับการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวภูเก็ต "สะพานเทพศรีสินธุ์"

24 พ.ค. 256509:38 น.
SHARE:
สะพานเทพศรีสินธุ์  หรือ สะพานข้ามคลองเกาะผีแห่งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด และส่วนกลางร่วมผลักดันกันมาเป็นเวลา 24 ปี โดยได้มีการริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2535 ตามโครงการพัฒนาถนนสายหลักทางด้านใต้ หรือ PH-RB-3A โครงการพัฒนาเมืองรอบ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมพื้นที่ทางด้านใต้ และด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต จากทางหลวงหมายเลข 4022 4021 และ 4023 เข้าสู่ตัวเมืองทางทิศใต้ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเมืองที่เป็นชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในจุดใจกลางของเมืองภูเก็ต แต่โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะต้องก่อสร้างผ่านป่าชายเลนคลองเกาะผี ระยะทางประมาณ 600 เมตร หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้พยายามผลักดันมาโดยตลอด จนในปี 2554 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ผ่านการเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนได้ เมื่อเดือนมีนาคม 2555 และกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2555 หลังจากนั้น ทางกรมทางหลวงชนบท ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 173.6 ล้านบาท ก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2556 จนแล้วเสร็จในเมษายน 2559 นี้ รวมระยะเวลาการผลักดัน และก่อสร้างสะพานแห่งนี้นานถึง 24 ปี

โดยสะพานดังกล่าวเป็นการก่อสร้างถนนยกระดับระยะทาง 626 เมตร เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สะพาน แยกทิศทางการจราจรคู่ขนานความยาวสะพานละ 495 เมตร กว้าง 8.5 เมตร (2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง) ทางเท้า 1.90 เมตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line