Soidog Foundation
3 พ.ค. 2567

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
15,500 ฿
อัตราที่รับ
3
รายละเอียดงาน
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนัข เพื่อขนส่งเข้ามาทำหมันในโครง
การฯ ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน
- บริการรับ-ส่งสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ออกหน่วยที่รับผิดชอบ ไปยังที่ตั้ง
ของหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ รวมถึงการประสานงานขนส่งกรณีที่สัตว์มีปัญหา
หลังการผ่าตัด
- ทำการสำรวจจำนวนสุนัขทั้งก่อนและหลังจากการลงพื้นที่ (Pre and Post
survey) และบันทึกข้อมูล ส่งให้กับหัวหน้าผู้ดูแลตามเวลาที่กำหนด
- เอาใส่ใจสุขภาพสัตว์ก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งที่หน่วยทำหมันและระหว่าง
การขนส่ง
- ติดต่อ ขออนุญาต และอธิบายจุดประสงค์ของโครงการฯให้ประชาชนในแต่ละ
พื้นที่ทราบทุกครั้ง ก่อนทำการจับสุนัขในพื่นที่
- เก็บหลักฐานใบยินยอมจากผู้รับผิดชอบตัวสัตว์ก่อนนำสัตว์มาทุกครั้ง พร้อม
ทั้งแจ้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวสัตว์ และส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับ
พยาบาลประจำหน่วยทำหมันเคลื่อนที่
- เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ อย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ โดยยึดตามสื่อความรู้ เช่นใบปลิว แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
และเว็ปไซด์หลักของมูลนิธิฯ
- ดูแล รักษาทรัพย์สินของมูลนิธิฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่สูญหาย
- รักษาความสะอาดภายในรถอยู่เสมอ โดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกสัตว์ ต้องล้าง
และฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนทำการขนส่งสัตว์กลุ่มใหม่
- ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณที่ตั้งหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ และ
ช่วยสังเกตสภาพสัตว์ในกรงพัก
- รับผิดชอบดูแลตรวจเช็คสภาพยานพาหนะที่ใช้ในการออกหน่วย รวมถึงการ
ซ่อมบำรุง และตรวจสอบสภาพรถประจำปี
- รับ-ส่ง สัตว์ป่วย ระหว่างหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
จ.ภูเก็ต รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ในกรณีฉุกเฉิน
- รับผิดชอบในการขนส่ง และกำจัดซากสัตว์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครง
การฯ
- ขนส่งอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำหน่วย ในกรณีที่มีการย้ายพื่นที่ออกหน่วย
หรือย้ายสถานที่พัก
- รับผิดชอบและดูแลกล่องบริจาคประจำรถ พร้อมส่งคืนแผนกบัญชีทุกสิ้น
เดือน
- ดูแลรักษาและใช้งานกล้องโกโปรบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขณะ
ปฏิบัติงาน และนำส่งแผนกมีเดียทุกวันศุกร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
ทักษะและคุณสมบัติ
1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
2. มีจิตใจเมตตาและรักสัตว์
3. สามารถยกสัมภาระได้ 20-30 กิโลกรัม
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
5. ขยัน ตรงต่อเวลา สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ยูนิฟอร์ม
-โบนัสประจำปี
-วันลาพักร้อน 6 วันต่อปี
-วันนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
-งานเลี้ยงประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
Chananchida
Soidog Foundation
167/9 ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0817884222
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.soidog.org/
Line: soidog_admin

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line