เผยอาชีพยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ต

แชร์ Share Facebook Share Line

ภูเก็ต ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน ไม่ได้มีดีแค่หาดทรายขาว น้ำทะเลใส แต่ยังเต็มไปด้วยโอกาส สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ สร้างชีวิต บนเกาะแห่งนี้

จากข้อมูลล่าสุด พบว่าอาชีพยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ต แบ่งตามประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ภาคบริการและการท่องเที่ยว

หัวใจสำคัญของภูเก็ต: ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อาชีพในภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นที่ต้องการอย่างมาก อาชีพยอดนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่

 • พนักงานโรงแรม: ต้อนรับ ดูแล บริการ นักท่องเที่ยว ที่พักผ่อนในโรงแรม รีสอร์ท
 • มัคคุเทศก์: นำเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ของภูเก็ต
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม: รังสรรค์ เสิร์ฟ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยว
 • พนักงานทำความสะอาด: ดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
 • พนักงานขายของที่ระลึก: นำเสนอ ขาย สินค้าที่ระลึก ของฝาก จากภูเก็ต

ทักษะที่จำเป็น

 • การสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ ที่จำเป็น
 • การบริการ: บริการด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ความรู้: ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ของภูเก็ต
 • บุคลิกภาพ: ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแย้ม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

2. ภาคก่อสร้าง

การเติบโตของภูเก็ต: การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลให้อาชีพในภาคก่อสร้าง เป็นที่ต้องการสูง อาชีพยอดนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่

 • วิศวกร: ออกแบบ วางแผน ควบคุม การก่อสร้าง
 • สถาปนิก: ออกแบบ ตกแต่ง อาคาร สถานที่
 • ช่างก่อสร้าง: ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่
 • ช่างไฟฟ้า: ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
 • ช่างประปา: ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา

ทักษะที่จำเป็น

 • ทักษะด้านเทคนิค: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์: วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน แบ่งปันงาน
 • ความปลอดภัย: คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

3. ภาคธุรกิจและการค้า

ทักษะที่จำเป็น:

 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์: วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า วางแผนกลยุทธ์
 • ทักษะการแก้ปัญหา: แก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน แบ่งปันงาน

4. ภาคการบิน

ประตูสู่ภูเก็ต: สนามบินนานาชาติภูเก็ต เป็นประตูสู่เกาะมุก รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งผลให้อาชีพในภาคการบิน เป็นที่ต้องการสูง อาชีพยอดนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่

 • นักบิน: บิน ควบคุม เครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน: บริการ ดูแล ผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ: ควบคุม ดูแล ความปลอดภัย การจราจรทางอากาศ

ทักษะที่จำเป็น:

 • ทักษะด้านเทคนิค: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบิน เครื่องบิน ระบบการจราจรทางอากาศ
 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน แบ่งปันงาน
 • ความรับผิดชอบสูง: รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ชีวิต ของผู้โดยสาร ลูกเรือ

5. ภาคการเกษตรและประมง

เสน่ห์ดั้งเดิม: แม้ภูเก็ตจะเน้นการท่องเที่ยว แต่ยังมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประมง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาชีพยอดนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่

 • ชาวสวนผลไม้: ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ผลไม้
 • ชาวสวนยางพารา: กรีดยาง แปรรูป ยางพารา
 • ชาวประมง: เลี้ยง จับ สัตว์น้ำ

ทักษะที่จำเป็น:

 • ทักษะการเกษตร: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกษตร การปลูก การเลี้ยง
 • ทักษะการทำงาน: อดทน ขยัน ทุ่มเท ทำงานหนัก
 • ความอดทน: อดทนต่อสภาพอากาศ ความเสี่ยง ของอาชีพ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า อาชีพยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ต มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจ ทักษะ และประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล โอกาสบนเกาะมุก เปิดกว้าง รอให้ผู้คนมาค้นพบ สร้างสรรค์ ประกอบอาชีพ บนเกาะแห่งนี้

หากคุณ กำลังมองหาโอกาส ความท้าทาย พร้อมที่จะสร้างอนาคต ในเมืองท่องเที่ยวสุดคึกคัก ภูเก็ต อาจเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line